Strona główna » Regulamin

Poznaj Zasady Współpracy Z Nami

Regulamin Wypożyczalni

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Rozdział 1

 Ogólne postanowienia

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sławomir Fijałkowski SLAVIK MUSIC (dalej: SLAVIK MUSIC) dostępny pod adresem internetowym https://sekcjadeta.pl/  prowadzonym przez Sławomira Fijałkowskiego prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sławomir Fijałkowski SLAVIK MUSIC, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6641984447, REGON: 260386370 (dalej jako „Sekcja Dęta”) ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną udostępnianych w ramach Serwisu Sekcja Dęta, zwany dalej Regulaminem.
 2. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r., ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inny stosownych aktów prawnych.
 4. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://sekcjadeta.pl/ w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 
 5. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i pełną akceptacją jego postanowień oraz stanowi integralną część Umowy w przypadku jej zawarcia.

 

Rozdział 2

Definicje

Oferta  oferta skierowana do Użytkownika, stworzona w oparciu o dane podane przez Użytkownika;

OWU – ogólne warunki umowne, stanowiące treść umowy;

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu https://sekcjadeta.pl/

Serwis – system stron internetowych, udostępnianych na serwerze internetowym pod adresem https://sekcjadeta.pl/ stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, przeznaczony do zawierania umów zlecenia prowadzony przez Sławomira Fijałkowskiego prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sławomira Fijałkowskiego SLAVIK MUSIC.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

Umowa – świadczenie usługi wynajmu i możliwości wykupienia instrumentu muzycznego poprzez stosowne porozumienie zawarte pomiędzy  Sekcja Dęta a Użytkownikiem.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z usług oferowanych przez Serwis Sekcja Dęta.

 

Rozdział 3

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sekcja Dęta z Użytkownikiem umów zlecenia. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony internetowej https://sekcjadeta.pl/ jest równoznaczne z zawarciem Umowy w oparciu o OWU oraz niniejszy Regulamin.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. W przypadku opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, przed zakończeniem procesu składania zamówienia,  Umowę uważa się za niezawartą. 
 3. Sekcja Dęta przy pomocy odpowiednich środków informatycznych i technicznych dokumentuje kolejne działania i przekazywane przez Użytkownika w formularzach Serwisu informacje oraz oświadczenia woli, w celu identyfikacji Użytkownika. Sekcja Dęta przechowuje zgromadzone materiały w celach dowodowych.
 4. Transakcje zawierane za pośrednictwem Serwisu mogą być zawierane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Ze względów bezpieczeństwa Sekcja Dęta zastrzega sobie prawo do przerwania połączenia z Użytkownikiem po upływie 15 min od momentu dokonania przez niego ostatniej czynności.

Rozdział 4 

Warunki świadczenia usług oraz odpowiedzialność

 1. Wymogi techniczne niezbędne do korzystania z usługi drogą elektroniczną - korzystania z Serwisu Sekcja Dęta:

a) komputer posiadający połączenie z siecią internetową,

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca prawidłowe wyświetlanie strony https://sekcjadeta.pl/

c) internetowe konto pocztowe

2. Sekcja Dęta zakazuje przekazywania przez Użytkownika danych o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywoływać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku otrzymania przez Sekcja Dęta wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Sekcja Dęta może uniemożliwić dostęp do tych danych. Sekcja Dęta nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. Dodatkowo w przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Sekcja Dęta ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Sekcja Dęta zakazuje przekazywania danych i korespondencji poza odpowiednimi formularzami na stronach Serwisu Sekcja Dęta oraz poza korespondencją przesyłaną do Serwisu za pośrednictwem konta pocztowego.

3. Sekcja Dęta nie ponosi odpowiedzialności za dane przekazane przez Użytkownika bez uprzedniego zapytania o nie ze strony Sekcja Dęta poprzez odpowiedni formularz.

4. W przypadku, w którym usługa Serwisu wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

5. Sekcja Dęta nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Sekcja Dęta. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Sekcja Dęta, Sekcja Dęta ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zagrożeń lub nieprawidłowości. Sekcja Dęta nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu, o którym mowa powyżej.

6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Sekcja Dęta nie odpowiada za szkody powstałe w związku z użytkowaniem Serwisu bądź niemożnością użytkowania Serwisu przez którąkolwiek ze stron lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.

7. Sekcja Dęta nie ponosi odpowiedzialności w związku z korzystaniem przez Użytkownika Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Rozdział 5

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną 

 1. W ramach Serwisu, Sekcja Dęta świadczy usługi w ramach:

a) Wynajmu instrumentów muzycznych,

b) Sprzedaży instrumentów muzycznych,

c) Naprawy i konserwacji instrumentów muzycznych.

2. Użytkownik wyłącznie odpowiada za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularza do zawarcia Umowy, polegające w szczególności na podaniu danych nieprawdziwych, błędnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd.

Rozdział 6

Warunki prawne korzystania z usług 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi nierozłączny i stały element zawieranych za pośrednictwem Sekcja Dęta umów zlecenia.
 2. Dodatkowe zasady i informacje dotyczące zawierania Umowy i innych istotnych warunków związanych z usługami oferowanymi przez Sekcja Dęta dostępne są w OWU oraz Umowie.
 3. Do zawarcia Umowy zarówno Sekcja Dęta, jak i Użytkownik mogą lecz nie muszą posługiwać się podpisem elektronicznym.
 4. Złożenie przez Użytkownika ww. dyspozycji poprzez opisane wyżej czynności jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i zrozumienia oraz zaakceptowania OWU oraz z potwierdzeniem zrozumienia niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku płatności zaliczki, Użytkownik zawiera Umowę pod warunkiem dokonania zapłaty zaliczki w ciągu 3 dni od w/w oświadczenia woli. Po przekroczeniu tych terminów przedstawione OWU i oświadczenie woli klienta przestają być wiążące.

Rozdział 7

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Wyrażając zgodę na rezygnację z prawa odstąpienia od Umowy zawartej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy. 
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 14 dni od momentu jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. 
 3. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, a za datę jego złożenia uważa się datę złożenia. Wzór odstąpienia stanowi załącznik do Regulaminu.
 4. Użytkownik ma prawo składać reklamacje na adres wypożyczalnia@sekcjadeta.pl na podany w Umowie lub Regulaminie.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres email) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 6. Sekcja Dęta rozpatrzy reklamację Użytkownika w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i przekaże mu swoją odpowiedź w formie odpowiedniej do tej, w jakiej reklamacja  była zgłoszona.
 7. Użytkownik ma obowiązek podawania wyłącznie aktualnych i prawdziwych danych osobowych, jak i dotyczących ubezpieczanego majątku i podmiotu.
 8. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, skutecznie poinformować Sekcja Dęta o wszelkich zmianach danych osobowych, adresowych i innych mogących mieć jakiejkolwiek wpływ na realizację Umowy.

Rozdział 8

Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Świadcząc usługi drogą elektroniczną Sekcja Dęta udostępnia Użytkownikom treści chronione prawem własności intelektualnej. Ich kopiowanie, wprowadzanie zmian oraz publiczne odtwarzanie bez pisemnej zgody Sekcja Dęta jest zabronione.
 2. Prawa autorskie do Serwisu, informacji i materiałów w nim zawartych są własnością Sekcja Dęta.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszystkich treści, które prezentowane są w Serwisie wyłącznie do własnego użytku.
 4. Sekcja Dęta zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Serwisu w dowolnym momencie.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 12.08.2022r.
 2. Sekcja Dęta zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem jego udostępnienia na stronie internetowej https://sekcjadeta.pl/ Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian będzie równoznaczne z wyrażeniem ich akceptacji.
 3. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami konkretnych umów pierwszeństwo mają zapisy tych umów.
 4. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

Załącznik: wzór odstąpienia od Umowy. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

do

Sławomir Fijałkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sławomir Fijałkowski SLAVIK MUSIC NIP: 6641984447, REGON: 260386370 e-mail: wypozyczalnia@sekcjadeta.pl 

Ja/My(*) _____________________________________ zam. ________________________________ niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od następującej usługi: ________________________________________________________________________________

Data zawarcia Umowy ________________________

__________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) i data

Przyczyna odstąpienia od Umowy (nieobowiązkowe)_____________________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!