Strona główna » Polityka Prywatności i Cookies

Poznaj Nasze Zasady

Polityka Prywatności i Cookies

§1.
Informacje Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych za pośrednictwem udostępnionej pod adresem https://sekcjadeta.pl strony internetowej, zwanej w dalszej części „Serwisem”.
 2. Właścicielem Serwisu oraz Administratorem zgromadzonych za jego pośrednictwem danych osobowych, w tym przede wszystkim danych osobowych osób odwiedzających i korzystających ze świadczonych w ramach Serwisu usług, zwanych dalej „Klientem” i „Użytkownikiem”, jest firma Slavik Music z siedzibą przy ul. ul. Kosmonautów 17, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do bazy przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zwana w dalszej części niniejszego dokumentu „Usługodawcą”.
 3. Oficjalnym adresem kontaktowym Właściciela Serwisu i zarazem Administratora danych osobowych jest poczta elektroniczna: wypozyczalnia@sekcjadeta.pl.
 4. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Dane osobowe, rozumiane jako wszelkie informacje, które identyfikują lub mogą służyć identyfikacji osoby odwiedzającej Serwis - Użytkownika, jak również korzystającej z usług świadczonych w ramach Serwisu - Klienta, w tym przede wszystkim:
  • Imię, Nazwisko oraz NIP.
  • Adres zamieszkania.
  • Telefon, Adres e-mail poczty elektronicznej.
  • Inne dane, pozyskane od Użytkownika lub Klienta w ramach Serwisu.
 6. Serwis może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
  • Zawarcia umowy z Klientem oraz wykonania jej postanowień, jak również podjęcia szczególnych działań na wyraźny wniosek Użytkownika Serwisu jeszcze przed zawarciem umowy, w tym m.in.:
   • Przesłania Użytkownikowi i/lub Klientowi potwierdzenia zamówienia drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika i/lub Klienta adres e-mail.
   • Kontaktu z Użytkownikiem i/lub Klientem.
   • Realizacji procesu płatności.
   • Udostępnienia Użytkownikowi i/lub Klientowi produktu, bądź świadczenia usługi.
   • Wsparcia technicznego dla zakupionych produktów lub wykonanych usług.
   • Świadczenia usług.
   • Realizacji usług we współpracy z Klientem.
   • Rozpatrywania reklamacji, jak również realizacji prawa do odstąpienia od umowy.
   • Wstrzymania świadczenia usług, bądź też możliwości korzystania z produktów.
  • Prowadzenie newslettera.
  • Prowadzenie systemu komentarzy.
  • Prowadzenie rozmów typu chat online.
  • Obsługa zapytań przez formularz.
  • Realizacja zamówionych usług.
  • Prezentacja oferty lub informacji.
 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Usługodawcy.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

§2.
Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Usługodawcę

 1. Formularze logowania oraz wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. Usługodawca okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Usługodawca regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Usługodawcę do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

§3.
Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach zewnętrznego operatora: Dedibox Solutions LLC.

 

§4.
Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców, jak:
  • Firma hostingowa na zasadzie powierzenia.
  • Operatorzy pocztowi.
  • Kancelarie prawne i windykatorzy.
  • Operatorzy płatności.
  • Operatorzy rozwiązań typu chat online.
  • Inne firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności, określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez okres 3 lat.
 3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:
  • Dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą.
  • Sprostowania danych osobowych.
  • Usunięcia danych osobowych.
  • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • Przenoszenia danych osobowych.
 4. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Twojej osoby mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 

§5.
Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje udostępnione dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. W niektórych sytuacjach Serwis może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz. W takim przypadku adres e-mail Użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług, zakupu produktów, etc. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

§6.
Logi Administratora

 1. Informacje o zachowaniu Użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

 

§7.
Istotne techniki marketingowe

 1. Usługodawca stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Usługodawca nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Usługodawca stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania Użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Usługodawcy do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookies.
 3. Usługodawca korzysta z usługi Facebook Pixel. Technologia ta powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest Administratorem, Usługodawca nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Usługodawca stosuje rozwiązanie badające zachowanie Użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Informacje te są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Usługodawca stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do Użytkowników, np. mogące przesłać maila do Użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Usługodawcy.

 

§8.
Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca, będący właścicielem i administratorem Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • Utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  • Realizacji celów określonych powyżej w §7 "Istotne techniki marketingowe".
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

§9.
Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrazić lub cofać zgodę?

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach również uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  • Edge
  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari
  • Firefox
  • Opera
  • Urządzenia mobilne: Android, Safari (iOS), Windows Phone.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!